atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek594 img00001c-32eedefde3b28710bac9d4aad2bbc4f641fe256a _dsc0976-f77a0d81c011343e015197429d94491c3f7c320e cimg1941-86fdfa3eb9794260b9a22152d7fd62e09311abf6 nasi_ptaci74.jpg nasi_ptaci484.jpg nasi_ptaci2148 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info birds-217590_1920 www.nasiptaci.info most150 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info 50bird
Atlas ptáků

Nové Mlýny

Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

Střední nádrž vodního díla Nové mlýny (1 047,5 ha) leží na soutoku tří jihomoravských řek – Dyje, Svratky a Jihlavy, v místě bývalých lužních biotopů, mezi obcemi Dolní Věstonice, Strachotín, Ivaň a Pasohlávky. Jediný pozůstatek ze zatopené vesnice Mušov, kostelík s románskými základy, tvoří krajinnou dominantu nádrže. Dno nádrže, která byla budována v letech 1977-1982, bylo před napuštěním srovnáno jen na několika místech a na řadě míst byly naopak navršeny ostrovy. Množství vynořených ostrůvků je odvislé na kolísání vodní hladiny. Při hladině stálého nadržení (170,35 m n. m.) je vynořeno necelých 20 ha ostrůvků ve dvou soustavách: první jsou tzv. Písky u Dolních Věstonic a druhou ostrůvky v blízkosti tzv. Kostelního ostrova. Tvar i plocha především ostrůvků Písky se ale poměrně dynamicky mění. V letech 1995-2000 byla povolena tzv. mimořádná manipulace, při které byla snížena hladina nádrže o 85 cm. To mělo za následek bouřlivou sukcesi vegetace (kopřiva, dvouzubec, semenáčky vrb a topolů a mnoho dalších) na všech obnažených plochách nádrže, které byly vhodné pro hnízdění klíčových druhů. Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu v Břeclavi byla hladina zpětně zvednuta na tzv. kompromisní kótu 170,00. Došlo tak k zatopení převážné části obou nově vybudovaných ostrovů na místě původního soutoku Svratky a Dyje a téměř všech hnízdních lokalit pro důležité druhy.

Od roku 1993 je nádrž součástí mokřadu mezinárodního významu „Mokřady dolního Podyjí“ a v roce 1994 tu byla vyhlášena Přírodní rezervace Věstonická nádrž.

Předmětem ochrany je zde 5 druhů – orel mořský (Haliaeetus albicilla), rybák obecný (Sterna hirundo), husa velká (Anser anser), husa polní (Anser fabalis) a husa běločelá (Anser albifrons).

Ptačí oblast je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného (Sterna hirundo), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a racka chechtavého (Larus ridibundus) v ČR. Rovněž je jediným pravidelným hnízdištěm racka bělohlavého (Larus cachinnans) a racka bouřního (Larus canus) a jedním ze tří pravidelných hnízdišť racka černohlavého (Larus melanocephalus) v ČR. Ještě donedávna byla i největším hnízdištěm husy velké (Anser anser), ale od roku 1992 do roku 2002 postupně poklesl počet hnízd ze 182 na pouhých 18; na letní shromaždiště se slétá až kolem 3 000 jedinců. V první polovině 80. let 20. století na nádrži vznikla první kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v ČR, která sídlí nyní v NPR Křivé jezero.

Hnízdění ptáků je velmi silně ovlivněno výší vodní hladiny a stupněm zarůstání ostrůvků. V roce 2005 byla např. opuštěna většina snůšek rybáků obecných, protože hnízdní ostrov na deponii I. rychle zarostl bujnou ruderální vegetací, a rybáci se nemohli dostat k hnízdům v porostu. V roce 2006 došlo opět v souvislosti s jarním táním k enormnímu zvýšení vodní hladiny, bylo vyplaveno přes 1000 hnízd racka chechtavého a několik hnízd racka černohlavého. Část párů se potom přemístila na náhradní hnízdiště v porostech suchých vrb a náplavů v jihozápadním cípu nádrže u rybárny.

V období bouřlivého růstu vysokých bylinných porostů (kopřiva, rákosiny) v letech 1997-2000 zde hnízdili velmi početně např. konipasi luční (Motacilla flava) a rákosníci proužkovaní (Acrocephalus schoenobaenus), poměrně početně i rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a v několika párech cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) a slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula).

Na nádrži se každoročně shromažďuje více než 20 000 vodních a mokřadních ptáků. V době hnízdění je to hlavně zásluhou kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus), v zimě převládají severské husy, jejichž početnost dosáhla maxima v první polovině 90. let minulého století – odhadem 80 000-100 000 husí, z toho více než 90 % husy polní (Anser fabalis). V posledních zimách naopak převažují husy běločelé (Anser albifrons). Stále častější a již pravidelné je i zimování až několika set jedinců husy velké (Anser anser).

Střední nádrž představuje rovněž největší zimoviště morčáka malého (Mergus albellus) v ČR. Totéž platí i pro orla mořského (Haliaeetus albicilla). Největší počet orlů na lokalitě byl zjištěn v únoru 1997: 44 resp. 60 ex. Ptáci nocují v přilehlých lužních lesích.

V době tahu je lokalita velice atraktivní pro mnoho druhů vodních ptáků (kachen, racků, rybáků a bahňáků) i pro řadu pěvců, ať již jako potravní stanoviště, např. pro vlaštovku obecnou (Hirundo rustica), břehuli říční (Riparia riparia), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus ) a strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), nebo nocoviště, hlavně pro konipasa bílého (Motacilla alba) a konipasa lučního (Motacilla flava).

Výběr z galerie
ptacek301 ptacek431 ptacek561 p4-d04b10e5424ac996b49d78076e9f5dd8fdc79d14 nasi_ptaci230.jpg nasi_ptaci283.jpg nasi_ptaci604.jpg nasi_ptaci793.jpg nasi_ptaci2189 nasi_ptaci2383 coal-953316_1280 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info animal-1766760_1920 golden-eagle-50713_1280 35birds_b 17bids_2017 www.nasiptaci.info most167 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
ptacek210 ptacek297 39bird ptacek241 ptacek488 nasi_ptaci743.jpg nasi_ptaci196.jpg nasi_ptaci216.jpg nasi_ptaci382.jpg nasi_ptaci399.jpg nasi_ptaci447.jpg nasi_ptaci494.jpg nasi_ptaci504.jpg nasi_ptaci612.jpg nasi_ptaci834.jpg nasi_ptaci842.jpg nasi_ptaci2220 nasi_ptaci2241 4822018_birds magpie-600266_1280 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info cimg2417-2777266c18d507912e62a43959ce38b89d82dd43 www.nasiptaci.info most71 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci408 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info