atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek34 krutihlav-obecny-2-vyletajici-z-hnizda-v-tresni-e195356484a400137976ed42cacc7e87e02cb427 nasi_ptaci13.jpg nasi_ptaci81.jpg nasi_ptaci171.jpg nasi_ptaci444.jpg nasi_ptaci505.jpg falcon-961123_1920 merlin-956712_1280 nasiptaci.info nasiptaci.info P1010215 www.nasiptaci.info most69 most159 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info kalous4
Atlas ptáků

Ptačí den

Také ptáci mají svůj den

Dne 1. dubna 1906 byla podepsána Konvence o ochraně užitečného ptactva, jež patří k základním kamenům mezinárodní ochrany přírody. Na památku tohoto aktu byl zároveň 1. duben vyhlášen mezinárodním Dnem ptactva. Apríl tedy nepatří jen šprýmařům, vtipálkům a podobným ptáčkům, ale i ptákům jako takovým. 
Ptáci jsou pro les pravým požehnáním. Pěvci hubí škodlivý hmyz, dravci zase redukují počty škodlivých hlodavců, a všichni dohromady se tak stávají nezanedbatelnou složkou biologické ochrany lesa. Hovoří o tom i zkušenosti libereckého krajského inspektorátu Lesů České republiky, s. p. (LČR).

PTÁCI POMÁHAJÍ LESŮM

Vlivem narušené stability lesních ekosystémů a rozsáhlých změn ve věkové i druhové skladbě porostů došlo v Jizerských horách k rychlému úbytku některých ptačích druhů. Zároveň se na kalamitních holinách náhorní plošiny přemnožili myšovití hlodavci, zejména hraboš mokřadní a norník rudý. Tito hlodavci jsou hrozbou pro pěstování lesa – ohryzávají kůru sazenic a tím způsobují jejich úhyn. Proto lesníci začali vyvěšovat budky, aby umožnili rozvoj populací dravců a sov (např. sýce rousného, poštolky obecné, káněte lesního a dalších), jimž přemnožení hlodavci slouží za potravu.
Vyvěšeno bylo přes 1000 budek a ptáci na plošnou nabídku hnízdišť okamžitě zareagovali. Jen u sýce rousného, který je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, silně ohroženým druhem, byl zaznamenán nárůst populace až o 300 %! Počet hnízdících párů poštolky vzrostl o 100 % a podobně tomu bylo i u dalších dravců. Populaci přemnožených hlodavců se podařilo omezit a dravci a sovy se tak stali mimořádně cenným spojencem lesníků.
„Podmínkou úspěšnosti projektu je trvalá péče o ptačí budky,“ říká k problematice ing. Libor Dostál, zástupce ředitele KI Liberec. „Konkrétně jejich čištění, opravy, vyhodnocování hnízdění, rozbory vývržků apod. Nelze se domnívat, že ptáci problém s myšovitými hlodavci vyřeší bezezbytku. Jsou však významným střípkem v mozaice přirozené rovnováhy zdravého lesa.“ 

LESY POMÁHAJÍ PTÁKŮM

Když v r. 1998 Semenářský závod LČR v Týništi nad Orlicí hledal doplňkový výrobní program, který by mu pomáhal překlenout mimosezónní propady výroby, padla volba na výrobu ptačích budek. Při rozhodování sehrály hlavní roli fakta svědčící o tom, že podpora hnízdění ptáků je specifickým druhem biologické ochrany lesů a zároveň podporou biodiverzity, jež byla později zakotvena i do Programu 2000 k zajištění cílů veřejného zájmu v lesích spravovaných LČR. 
Po konzultaci se zkušenými ornitology se v semenářském závodě začalo vyrábět několik typů ptačích budek. Dnes se jich dělá 15 druhů: pro sýkory, pro rehky, šoupálky, sovy, holuby, kachny, rorýse a dokonce i pro netopýry. Od r. 1998 v Týništi vyrobili více než 36 000 ptačích budek, kromě toho přes 600 krmítek a také jednu psí boudu. Ptačí budky si může v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí zakoupit kdokoliv, ale využívají je i LČR. Buď je vyvěšují a pečují o ně lesní správy, nebo tak činí místní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v rámci Smlouvy o spolupráci mezi LČR a ČSOP. Na základě této smlouvy poskytují LČR ochráncům přírody několik milionů korun ročně na podporu různých programů. Mezi nimi je i program Ochrana biodiverzity s konkrétním projektem Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích – vyvěšování, čištění a údržba budek. Ptactva a ptačích budek se týkají i další projekty, např. Podpora dravců a sov v lesích a projekt Sledování a ochrana netopýrů v lesích.    
Lesníci ale pro ptáky nebudují jen umělé příbytky. Chtějí také ptactvu zachovávat přirozené možnosti hnízdění. Proto se snaží ponechávat v porostech doupné stromy, tedy staré stromy s dutinami, v nichž ptáci nacházejí útočiště. Bývá to ovšem těžké rozhodování, protože doupné stromy jsou často natolik poškozené hnilobou, že ohrožují návštěvníky lesů.
V rámci Programu 2000 podporují LČR ohrožené ptačí druhy také přímými reintrodukcemi – vypouštěním ptáků odchovaných v zajetí do volné přírody. Týká se to dravců – zejména sokola stěhovavého, který patří mezi kriticky ohrožené druhy, ale také tetřeva hlušce. Ten je reintrodukován z odchoven LČR na Šumavě a v Jeseníkách.
Z přírodního i lesnického hlediska je ideálem smíšený les – veselý a světlý les, bohatý na rostlinné i živočišné druhy a znějící ptačím zpěvem. Právě takové lesy se lesníci snaží vypěstovat. Je to v zájmu nejen ptáků, ale především člověka samého.
Výběr z galerie
ptacek96 ruddy-turn-stone-1700979_1920 ptacek460 ptacek573 nasi_ptaci402.jpg nasi_ptaci550.jpg nasi_ptaci2261 nasi_ptaci2301 nasi_ptaci2369 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info harris-hawk-1710660_1920 most31 www.nasiptaci.info most80 most86 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
most60 most76 P1000696 P1000819 P1010280 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info most70 most86 most189 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci350 ptaci366 kalous16 kalous6