03 Strakapoud velký

Skladba „03 Strakapoud velký“.