03 Strakapoud velký

Skladba “03 Strakapoud velký”.