Atlas

Beskydy a Horní Vsacko

Ptačí oblast Beskydy a Horní Vsacko

Obě ptačí oblasti leží na území CHKO Beskydy, která je zároveň Významným ptačím úze- mím (IBA) Beskydy a rozkládá se na ploše 1 200 km2. Je to největší CHKO a IBA v České republice a obě ptačí oblasti (PO) zahrnují přibližně dvě třetiny celé IBA. Ptačí oblasti byly vyhlášeny pro dvanáct druhů ptáků. Jedná se o strakapouda bělohřbetého, žlunu šedou, datla černého, datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, čápa černého, tetřeva hlušce, jeřábka lesního, lejska malého, chřástala polního a ťuhýka obecného.

Zatímco v PO Beskydy je předmětem ochra- ny pouze deset lesních druhů, v PO Horní Vsacko jsou to i dva druhy zemědělské kra- jiny. Zastoupení druhů v ptačích oblastech je dáno především charakterem obou území. PO Beskydy zahrnuje lesnatou oblast a nachá- zejí se v ní nejvyšší beskydské vrcholy (Lysá hora 1323m n. m., Smrk 1276m n. m., Kněhyně 1257m n. m., Travný 1206mm a Čertův mlýn 1206m n. m.) a nelesní biotopy tvoří jen malé procento území. Ptačí oblast Horní Vsacko je tvořena dvěma hlavními hřebeny Vsetínských vrchů a Javorníků, na jejichž úbočích se nachází unikátní zemědělská krajina tvořená pestrou mozaikou luk, pastvin a rozptýlené zeleně.
Hlavními ohrožujícími faktory je v celé IBA i nadále nevhodné lesnické hospodaření spočí- vající ve způsobu obnovy lesních porostů a jejich následné pěstební péči a rovněž výsadba stano- vištně nepůvodních druhů dřevin. Nejpalčivější je tento problém v PO Horní Vsacko, kde byla za posledních 25 let vykácena nebo fragmen- tována velká rozloha starých bukových a jed- lobukových porostů. To se podepsalo přede- vším na silném poklesu početnosti lejska malého a strakapouda bělohřbetého. Na hranici existence se v PO Horní Vsacko udržuje i populace datlíka tříprstého. Situace datlíka je lepší v PO Beskydy a v centrální části IBA, kde je populace stabilní. Populace datla černého je dlouhodobě stabilní a žluna šedá má mírně klesající trend. Jako stabilní až mírně rostoucí je hodnocena populacečápa černého. Poměrně dobře je na tom jeřábek lesní, jehož početnost se v PO Beskydy pohybuje kolem 100–110 párů. V PO Horní Vsacko nelze trend dostatečně vyhodnotit, protože jednotlivá teritoria jsou značně rozptýlena. Kritická situace je u tetřeva hlušce, pokud se ještě dá o populaci hovořit, protože se pohybuje hluboko pod hra- nicí životaschopnosti. Mírně klesající trend má početnost chřástala polního, a to na celém území IBA. Naopak populace ťuhýka obecného, čítající jen v ptačí oblasti Horní Vsacko 500–600 párů, je stabilní, stejně jako početnost naší nejmenší sovy kulíška nejmenšího. Pozitivní vývoj má populační trend puštíka bělavého a dokonce se rozšiřuje dále na západ a objevují se i pozorování mimo Beskydy.
V IBA působí patronátní skupina, kterou tvoří celkem 7 spolupracovníků a dalších 5–10 příznivců. Náplní její práce je především monitoring ptačích druhů, které jsou předmě- tem ochrany v ptačích oblastech, ale i dalších, zejména vzácných a ohrožených, druhů ptáků. Členové patronátní skupiny se dle svých mož- ností snaží zapojovat do různých výzkumných ochranářských projektů nebo sami dle mož- ností tyto projekty realizují.
Od vyhlášení ptačích oblastí byly zpraco- vány tři odborné studie, týkající se lesních druhů ptáků, předmětů ochrany v obou PO. Jejich cílem bylo detailní zhodnocení rozšíření a početnosti studovaných druhů. Byly zpraco- vány návrhy opatření pro zachování či zlepšení stavu jejich biotopů. Tyto studie byly předány správě CHKO Beskydy a staly se podkladem pro vymezení zonace a plán péče o CHKO a jsou využívány k vydávání závazných stanovi- sek ke zpracovávání nových Lesních hospodář- ských plánů. Díky těmto studiím a aktivnímu přístupu Správy CHKO Beskydy se podařilo za posledních osm let změnit na velké ploše lesnické hospodaření. V lesích, které jsou bio- topem předmětných druhů, se dle jejich kvality ponechává různé množství stromů na hektar k úplnému dožití, nejčastěji 20–50 jedinců, a v některých porostech jsou těžební zásahy omezeny ještě více. Nejvýznamnější poros- ty Správa CHKO vyhlásila jako maloplošná chráněná území (MZCHÚ) a jejich celková rozloha je nyní kolem 1400 ha. Tato území vznikla v letech 2004-2014, a to především v PO Beskydy. Takový rozsah opatření v lesích by nebyl možný bez dobré spolupráce s Lesy České republiky s.p., zejména Lesní správou
(LS) Ostravice, LS Jablunkov, LS Morávka, LS Frenštát. Škoda, že v PO Horní Vsacko spolupráce s tamní lesní správou není ani zdaleka na takové úrovni jako v PO Beskydy.
V současné době se na území obce Staré Hamry připravuje vypouštění tetřeva hluš- ce, jehož cílem je posílení stávající popula- ce. Na území Lesní správy Ostravice byla za vzájemné spolupráce podniku Lesy České republiky a Správy CHKO Beskydy vymezena tzv. Tetřeví oblast Trojačka o celkové rozloze 270 ha. Členové patronátní skupiny zpracovali pro tuto oblast plán péče, z něhož vyplývá, že pro vytvoření a udržení tetřevího biotopu je nutné výrazné prosvětlení porostů s cílovým zastoupením 100–120 stromů/ha, podpora pionýrských a bobulonosných druhů dřevin a jedle, výrazné snížení černé a spárkaté zvěře a rozšíření tetřeví oblasti na rozlohu 680 ha.

Členové patronátní skupiny se zapojují i do správních řízení vedených správou CHKO Beskydy, jejichž předmětem je zejména ochra- na ptáků, ale i dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Každoročně probíhá v IBA Beskydy monito- ring sov, zaměřený především na puštíka běla- vého, sýce rousného a kulíška nejmenšího. Už čtvrtým rokem je na ekofarmě v Muchovicích pod Lysou horou organizována monitorovací akce známá pod názvem „Beskydské houkání“, která se těší rostoucímu zájmu ornitologů. V roce 2014 a 2015 byla akce podpořena malým členským grantem ČSO a účastnilo se jí kolem dvaceti ornitologů z různých koutů republiky. V letech 2012 a 2013 se členové patronátní skupiny spolu se sdružením TYTO věnovali podpoře hnízdění sýce rousného. Během projektu bylo vyvěšeno 270 budek a zmapovány desítky stromů s dutinami.
V IBA Beskydy probíhá také tzv. celobes- kydské sčítání chřástalů, které je organizováno Českým svazem ochránců přírody, místní základní organizací Orchidea Valašsko, a Správou CHKO Beskydy. Do mapování se kromě ornitologů, pracovníků CHKO Beskydy, zapojují také dobrovolní strážci CHKO a v posledních letech také běžní obča- né. Mapování získává na popularitě zvláště mezi veřejností a každoročně se daří pokrýt stále větší území. Informace o mapování a výsledky akce jsou zveřejňovány na strán- kách www.valasskakrajina.cz. V roce 2014 byl dále zahájen výzkum lejska malého pomocí značení barevnými kroužky a v tomtéž roce se podařilo odchytit celkem 21 ptáků. Cílem výzkumu je zjistit především věrnost ptáků hnízdišti a také získat informace o zimovištích a tahových cestách. Od roku 2015 bude barevné značení probíhat také u strakapouda bělohřbetého a datlíka tříprstého.
Každoročně je na třech místech organizo- váno členy patronátní skupiny Vítání ptačího zpěvu s účastí celkem 60–90 osob a během roku proběhne i několik přednášek, nejčas- těji pro školy.
V roce 2014 byla za pomoci dobrovolní- ků vysázena 200 m dlouhá mez pro ptáky, tvořená především trnitými keři, zejména hlohem, trnkou nebo růží šípkovou. Celkem bylo vysázeno 670 keřů. Na výsadbu meze byly získány finanční prostředky z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Akce a projekty v Ptačí oblasti Beskydy jsou tedy pestré a úspěšné, a to díky působení mnoha ornitologů a také dobrovolníků. Naproti tomu v Ptačí oblasti Horní Vsacko bohužel dobrovolní spolupracovníci prak- ticky chybí a nikdo se území dlouhodobě nevěnuje. Přitom je tato ptačí oblast nejen ornitologicky zajímavá, ale zároveň se jedná o nádherné území s jedinečnou valašskou krajinou.

autor:Daniel Křenek
Výběr z galerie
www.nasiptaci.info volavka bílá www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info