Foto příspěvky
Atlas

Nové Mlýny

Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

Střední nádrž vodního díla Nové mlýny (1 047,5 ha) leží na soutoku tří jihomoravských řek – Dyje, Svratky a Jihlavy, v místě bývalých lužních biotopů, mezi obcemi Dolní Věstonice, Strachotín, Ivaň a Pasohlávky. Jediný pozůstatek ze zatopené vesnice Mušov, kostelík s románskými základy, tvoří krajinnou dominantu nádrže. Dno nádrže, která byla budována v letech 1977-1982, bylo před napuštěním srovnáno jen na několika místech a na řadě míst byly naopak navršeny ostrovy. Množství vynořených ostrůvků je odvislé na kolísání vodní hladiny. Při hladině stálého nadržení (170,35 m n. m.) je vynořeno necelých 20 ha ostrůvků ve dvou soustavách: první jsou tzv. Písky u Dolních Věstonic a druhou ostrůvky v blízkosti tzv. Kostelního ostrova. Tvar i plocha především ostrůvků Písky se ale poměrně dynamicky mění. V letech 1995-2000 byla povolena tzv. mimořádná manipulace, při které byla snížena hladina nádrže o 85 cm. To mělo za následek bouřlivou sukcesi vegetace (kopřiva, dvouzubec, semenáčky vrb a topolů a mnoho dalších) na všech obnažených plochách nádrže, které byly vhodné pro hnízdění klíčových druhů. Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu v Břeclavi byla hladina zpětně zvednuta na tzv. kompromisní kótu 170,00. Došlo tak k zatopení převážné části obou nově vybudovaných ostrovů na místě původního soutoku Svratky a Dyje a téměř všech hnízdních lokalit pro důležité druhy.

Od roku 1993 je nádrž součástí mokřadu mezinárodního významu „Mokřady dolního Podyjí“ a v roce 1994 tu byla vyhlášena Přírodní rezervace Věstonická nádrž.

Předmětem ochrany je zde 5 druhů – orel mořský (Haliaeetus albicilla), rybák obecný (Sterna hirundo), husa velká (Anser anser), husa polní (Anser fabalis) a husa běločelá (Anser albifrons).

Ptačí oblast je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného (Sterna hirundo), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a racka chechtavého (Larus ridibundus) v ČR. Rovněž je jediným pravidelným hnízdištěm racka bělohlavého (Larus cachinnans) a racka bouřního (Larus canus) a jedním ze tří pravidelných hnízdišť racka černohlavého (Larus melanocephalus) v ČR. Ještě donedávna byla i největším hnízdištěm husy velké (Anser anser), ale od roku 1992 do roku 2002 postupně poklesl počet hnízd ze 182 na pouhých 18; na letní shromaždiště se slétá až kolem 3 000 jedinců. V první polovině 80. let 20. století na nádrži vznikla první kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v ČR, která sídlí nyní v NPR Křivé jezero.

Hnízdění ptáků je velmi silně ovlivněno výší vodní hladiny a stupněm zarůstání ostrůvků. V roce 2005 byla např. opuštěna většina snůšek rybáků obecných, protože hnízdní ostrov na deponii I. rychle zarostl bujnou ruderální vegetací, a rybáci se nemohli dostat k hnízdům v porostu. V roce 2006 došlo opět v souvislosti s jarním táním k enormnímu zvýšení vodní hladiny, bylo vyplaveno přes 1000 hnízd racka chechtavého a několik hnízd racka černohlavého. Část párů se potom přemístila na náhradní hnízdiště v porostech suchých vrb a náplavů v jihozápadním cípu nádrže u rybárny.

V období bouřlivého růstu vysokých bylinných porostů (kopřiva, rákosiny) v letech 1997-2000 zde hnízdili velmi početně např. konipasi luční (Motacilla flava) a rákosníci proužkovaní (Acrocephalus schoenobaenus), poměrně početně i rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a v několika párech cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) a slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula).

Na nádrži se každoročně shromažďuje více než 20 000 vodních a mokřadních ptáků. V době hnízdění je to hlavně zásluhou kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus), v zimě převládají severské husy, jejichž početnost dosáhla maxima v první polovině 90. let minulého století – odhadem 80 000-100 000 husí, z toho více než 90 % husy polní (Anser fabalis). V posledních zimách naopak převažují husy běločelé (Anser albifrons). Stále častější a již pravidelné je i zimování až několika set jedinců husy velké (Anser anser).

Střední nádrž představuje rovněž největší zimoviště morčáka malého (Mergus albellus) v ČR. Totéž platí i pro orla mořského (Haliaeetus albicilla). Největší počet orlů na lokalitě byl zjištěn v únoru 1997: 44 resp. 60 ex. Ptáci nocují v přilehlých lužních lesích.

V době tahu je lokalita velice atraktivní pro mnoho druhů vodních ptáků (kachen, racků, rybáků a bahňáků) i pro řadu pěvců, ať již jako potravní stanoviště, např. pro vlaštovku obecnou (Hirundo rustica), břehuli říční (Riparia riparia), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus ) a strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), nebo nocoviště, hlavně pro konipasa bílého (Motacilla alba) a konipasa lučního (Motacilla flava).

Výběr z galerie
www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info Zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info orel_kriklavy19_01_2021_10 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info volavka bílá www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info