Nevíte o chocholouších?
Reklamy
Datel černý 
Proč jsou káně různě barevné?

V posledních padesáti letech jsme svědky úbytku chocholoušů obecných z celého území České republiky. Aktuální odhady  početnosti hovoří o posledních několika stovkách hnízdí- cích párů. Poněkud lepší situace zůstává pouze v nížinách Jihomoravského kraje v návaznosti na dosud stabilní populace v panonské oblasti. Ústup chocholoušů z vesnic a volné zemědělské krajiny začal již během 50. let minulého století. Životaschopné populace se udržely pouze ve měs- tech na otevřených plochách s řídkým bylinným pokryvem (nádraží, staveniště apod.). S koncem masivní výstavby panelových sídlišť před  dva- ceti lety došlo k dalšímu úbytku a chocholouši dnes  postupně  mizí i z  městského prostředí. Posledními refugii, kde je lze alespoň v někte- rých městech pravidelně zastihnout,  zůstávají parkoviště nákupních center na periferiích. Navzdory patrně  pokračujícímu  úbytku  cho- choloušů se v poslední době začala objevovat zajímavá pozorování těchto ptáků z vesnického prostředí.  Jan  Křivský zdokumentoval  pravidelné hnízdění jednoho až dvou párů u areálu zemědělského družstva na Kutnohorsku.

Reklamy

Podle Martina Paclíka hnízdí od roku 2006 pravidel- ně  jeden až  dva páry chocholoušů  u kravína v obci Dolany na  Pardubicku.  A nejméně od roku  2005  se  datuje  stálý  výskyt u  země- dělského  družstva  ve Vysoké nad  Labem na Královéhradecku; např. 7. 2. 2009 jsem zde sám pozoroval 11 jedinců.

Není  vyloučeno, že  tyto  záznamy  odrážejí postupné  znovu osídlování venkovské  krajiny tímto druhem. K odpovědi na  otázku,  zda  je tomu opravdu tak, nebo chocholouši na vesnicích pouze unikali pozornosti, je třeba dalších údajů. Proto bych chtěl vyzvat všechny ornitology, aby věnovali výskytu chocholoušů pozornost.

Datel černý 
Proč jsou káně různě barevné?
Reklamy
Send this to a friend