Ptačí oblasti ČR

Předměty ochrany jednotlivých ptačích oblastí

Se vstupem ČR do Evropské unie vznikla našemu státu povinnost vytvořit soustavu zvláště chráněných území neboli ptačích oblastí (Special Protection Areas = SPA), určených pro ochranu druhů, uvedených v příloze I Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. V této směrnici jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhynutím nebo citlivé vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště.

Návrhy ptačích oblastí připravila na základě daných ornitologických kritérií Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Ptačí oblasti mají svou rozlohou a počtem zajistit stabilitu populací druhů, pro které jsou vyhlašovány. Chráněna jsou takto hnízdiště, zimoviště nebo shromaždiště, přičemž se zvýšená pozornost věnuje hlavně mokřadům. V zásadě se upřednostňují přirozená nebo polopřirozená stanoviště, která jsou ornitologickým významem nebo typem stanoviště odlišitelná od okolí.

Bylo navrženo 41 lokalit, které již všechny byly nařízením vlády vyhlášeny ptačími oblastmi. Většina navržených ptačích oblastí (38) byla v navrženém rozsahu vyhlášena v průběhu let 2004 a 2005. Návrh na vyhlášení další PO Heřmanský stav-Odra-Poolší byl zamítnut a PO byla ve zmenšeném rozsahu vyhlášena až k 1.6.2008. Zbývající dvě oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář se, z důvodu konfliktu s rybničním hospodařením, dočkaly vyhlášení až v říjnu 2009.

Faktory, které negativně ovlivňují druhy ptáků v ptačích oblastech, jsou zejména nevhodné způsoby zemědělství, obhospodařování lesů, hospodaření na rybnících a trvalých travních porostech, či myslivecké aktivity, které nejsou v souladu s ochranou uvedených druhů a také neusměrněné rekreační aktivity.

Pro ochranu uvedených ptačích druhů jsou v ptačích oblastech přijímána opatření, která mají zabránit lovu, nelegálnímu odchytu, vybírání hnízd, ničení současných i potenciálních hnízdišť, zimovišť a shromaždišť i úrazům na vedeních vysokého napětí.

V každé ptačí oblasti probíhá pravidelně monitoring druhů, pro které byla ptačí oblast vyhlášena. Pro každý tento druh byly připraveny metodiky monitoringu, pomocí nichž se zjišťují trendy vývoje populací sledovaných druhů. Pro sledování uvedených druhů se používají takové standardizované metody, jimiž nedochází k rušení ani k jinému zásahu do přirozeného vývoje ptáků. Stejně jako pro druhy, byly i pro každou ptačí oblast připraveny plány monitoringu, shrnující poznatky o vývoji populací předmětů ochrany dané ptačí oblasti, o ochranných podmínkách, které je třeba na jejím území dodržovat a o negativních faktorech, které v oblasti mohou na ptačí populace působit.

Ptačí oblasti Kraj předměty ochrany ptačích oblastí počet předmětů ochrany
Beskydy Moravskoslezský, Zlínský čáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, puštík bělavý, žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý 10
Bohdanečský rybník Pardubický chřástal kropenatý 1
Boletice Jihočeský chřástal polní, kulíšek nejmenší, jeřábek lesní, datlík tříprstý, skřivan lesní, 5
Broumovsko Královéhradecký sokol stěhovavý, výr velký 2
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví Jihomoravský, Zlínský čáp bílý, moták pochop, lelek lesní, strakapoud prostřední, strakapoud jižní, skřivan lesní 6
Českobudějovické rybníky Jihočeský kvakoš noční, rybák obecný, slavík modráček, husa velká, kopřivka obecná 5
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady Liberecký jeřáb popelavý, moták pochop, lelek lesní, skřivan lesní, slavík modráček 5
Dehtář Jihočeský rybák obecný, husa velká 2
Doupovské hory Karlovarský, Ústecký čáp černý, včelojed lesní, výr velký, moták pochop, chřástal polní, lelek lesní, žluna šedá, datel černý, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, lejsek malý 11
Heřmanský stav – Odra – Poolzí Moravskoslezský bukáček malý, ledňáček říční, slavík modráček 3
Hlubocké obory Jihočeský strakapoud prostřední, lejsek bělokrký 2
Horní Vsacko Moravskoslezský, Zlínský čáp černý, jeřábek lesní, chřástal polní, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý, ťuhýk obecný 7
Hostýnské vrchy Zlínský strakapou bělohřbetý, lejsek malý 2
Hovoransko – Čejkovicko Jihomoravský strakapoud jižní, pěnice vlašská, strnad zahradní 3
Jaroslavické rybníky Jihomoravský kvakoš noční 1
Jeseníky Moravskoslezský, Olomoucký jeřábek lesní, chřástal polní 2
Jizerské hory Liberecký tetřívek obecný, sýc rousný 2
Komárov Pardubický moták pilich, kalous pustovka 2
Králický Sněžník Olomoucký chřástal polní 1
Krkonoše Liberecký, Královéhradecký tetřívek obecný, sýc rousný, čáp černý, chřástal polní, lejsek malý, datel černý, slavík modráček tundrový 7
Křivoklátsko Středočeský, Plzeňský včelojed lesní, výr velký, kulíšek nejmenší, ledňáček říční, žluna šedá, strakapoud prostřední, lejsek malý, lejsek bělokrký 8
Labské pískovce Ústecký sokol stěhovavý, chřástal polní, výr velký, datel černý 4
Lednické rybníky Jihomoravský kvakoš noční, husa velká, lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá 4
Libavá Moravskoslezský, Olomoucký chřástal polní 1
Litovelské Pomoraví Olomoucký ledňáček říční, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký 3
Novodomské rašeliniště – Kovářská Karlovarský, Ústecký tetřívek obecný, žluna šedá 2
Novohradské hory Jihočeský jeřábek lesní, datlík tříprstý 2
Orlické záhoří Královéhradecký chřástal polní 1
Pálava Jihomoravský čáp bílý, orel mořský, včelojed lesní, strakapoud jižní, strakapoud prostřední, pěnice vlašská, lejsek bělokrký, ťuhýk obecný 8
Podyjí Jihomoravský strakapoud jižní, pěnice vlašská 2
Poodří Moravskoslezský bukač velký, moták pochop, ledňáček říční, kopřivka obecná, 4
Rožďalovické rybníky Královéhradecký, Středočeský moták pochop, jeřáb popelavý 2
Řežabinec Jihočeský husa velká a její tahové shromaždiště 1
Soutok – Tvrdonicko Jihomoravský čáp bílý, včelojed lesní, luňák hnědý, luňák červený, raroh velký, ledňáček říční, žluna šedá, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký 9
Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny Jihomoravský orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní, husa běločelá a ostatní zimující vodní ptáci 6
Šumava Jihočeský, Plzeňský tetřívek obecný, tetřev hlušec, čáp černý, chřástal polní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, jeřábek lesní, datlík tříprstý 9
Třeboňsko Jihočeský volavka bílá, kvakoš noční, čáp černý, orel mořský, včelojed lesní, moták pochop, rybák obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný, lelek lesní, ledňáček říční, žluna šedá, datel černý, strakapoud prostřední, skřivan lesní, slavík modráček, husa velká, kopřivka obecná, lžičák pestrý 19
Údolí Otavy a Vltavy Jihočeský, Středočeský výr velký, kulíšek nejmenší 2
Vodní nádrž Nechranice Ústecký husa polní, zimující vodní ptáci 2
Východní Krušné hory Ústecký tetřívek obecný 1
Žehuňský rybník – Obora Kněžičky Královéhradecký bukáček malý, chřástal kropenatý 2