Beskydy a Horní Vsacko

Ptačí oblast Beskydy a Horní Vsacko

Obě ptačí oblasti leží na území CHKO Beskydy, která je zároveň Významným ptačím úze- mím (IBA) Beskydy a rozkládá se na ploše 1 200 km2. Je to největší CHKO a IBA v České republice a obě ptačí oblasti (PO) zahrnují přibližně dvě třetiny celé IBA. Ptačí oblasti byly vyhlášeny pro dvanáct druhů ptáků. Jedná se o strakapouda bělohřbetého, žlunu šedou, datla černého, datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, čápa černého, tetřeva hlušce, jeřábka lesního, lejska malého, chřástala polního a ťuhýka obecného.

Zatímco v PO Beskydy je předmětem ochra- ny pouze deset lesních druhů, v PO Horní Vsacko jsou to i dva druhy zemědělské kra- jiny. Zastoupení druhů v ptačích oblastech je dáno především charakterem obou území. PO Beskydy zahrnuje lesnatou oblast a nachá- zejí se v ní nejvyšší beskydské vrcholy (Lysá hora 1323m n. m., Smrk 1276m n. m., Kněhyně 1257m n. m., Travný 1206mm a Čertův mlýn 1206m n. m.) a nelesní biotopy tvoří jen malé procento území. Ptačí oblast Horní Vsacko je tvořena dvěma hlavními hřebeny Vsetínských vrchů a Javorníků, na jejichž úbočích se nachází unikátní zemědělská krajina tvořená pestrou mozaikou luk, pastvin a rozptýlené zeleně.
Hlavními ohrožujícími faktory je v celé IBA i nadále nevhodné lesnické hospodaření spočí- vající ve způsobu obnovy lesních porostů a jejich následné pěstební péči a rovněž výsadba stano- vištně nepůvodních druhů dřevin. Nejpalčivější je tento problém v PO Horní Vsacko, kde byla za posledních 25 let vykácena nebo fragmen- tována velká rozloha starých bukových a jed- lobukových porostů. To se podepsalo přede- vším na silném poklesu početnosti lejska malého a strakapouda bělohřbetého. Na hranici existence se v PO Horní Vsacko udržuje i populace datlíka tříprstého. Situace datlíka je lepší v PO Beskydy a v centrální části IBA, kde je populace stabilní. Populace datla černého je dlouhodobě stabilní a žluna šedá má mírně klesající trend. Jako stabilní až mírně rostoucí je hodnocena populacečápa černého. Poměrně dobře je na tom jeřábek lesní, jehož početnost se v PO Beskydy pohybuje kolem 100–110 párů. V PO Horní Vsacko nelze trend dostatečně vyhodnotit, protože jednotlivá teritoria jsou značně rozptýlena. Kritická situace je u tetřeva hlušce, pokud se ještě dá o populaci hovořit, protože se pohybuje hluboko pod hra- nicí životaschopnosti. Mírně klesající trend má početnost chřástala polního, a to na celém území IBA. Naopak populace ťuhýka obecného, čítající jen v ptačí oblasti Horní Vsacko 500–600 párů, je stabilní, stejně jako početnost naší nejmenší sovy kulíška nejmenšího. Pozitivní vývoj má populační trend puštíka bělavého a dokonce se rozšiřuje dále na západ a objevují se i pozorování mimo Beskydy.
V IBA působí patronátní skupina, kterou tvoří celkem 7 spolupracovníků a dalších 5–10 příznivců. Náplní její práce je především monitoring ptačích druhů, které jsou předmě- tem ochrany v ptačích oblastech, ale i dalších, zejména vzácných a ohrožených, druhů ptáků. Členové patronátní skupiny se dle svých mož- ností snaží zapojovat do různých výzkumných ochranářských projektů nebo sami dle mož- ností tyto projekty realizují.
Od vyhlášení ptačích oblastí byly zpraco- vány tři odborné studie, týkající se lesních druhů ptáků, předmětů ochrany v obou PO. Jejich cílem bylo detailní zhodnocení rozšíření a početnosti studovaných druhů. Byly zpraco- vány návrhy opatření pro zachování či zlepšení stavu jejich biotopů. Tyto studie byly předány správě CHKO Beskydy a staly se podkladem pro vymezení zonace a plán péče o CHKO a jsou využívány k vydávání závazných stanovi- sek ke zpracovávání nových Lesních hospodář- ských plánů. Díky těmto studiím a aktivnímu přístupu Správy CHKO Beskydy se podařilo za posledních osm let změnit na velké ploše lesnické hospodaření. V lesích, které jsou bio- topem předmětných druhů, se dle jejich kvality ponechává různé množství stromů na hektar k úplnému dožití, nejčastěji 20–50 jedinců, a v některých porostech jsou těžební zásahy omezeny ještě více. Nejvýznamnější poros- ty Správa CHKO vyhlásila jako maloplošná chráněná území (MZCHÚ) a jejich celková rozloha je nyní kolem 1400 ha. Tato území vznikla v letech 2004-2014, a to především v PO Beskydy. Takový rozsah opatření v lesích by nebyl možný bez dobré spolupráce s Lesy České republiky s.p., zejména Lesní správou
(LS) Ostravice, LS Jablunkov, LS Morávka, LS Frenštát. Škoda, že v PO Horní Vsacko spolupráce s tamní lesní správou není ani zdaleka na takové úrovni jako v PO Beskydy.
V současné době se na území obce Staré Hamry připravuje vypouštění tetřeva hluš- ce, jehož cílem je posílení stávající popula- ce. Na území Lesní správy Ostravice byla za vzájemné spolupráce podniku Lesy České republiky a Správy CHKO Beskydy vymezena tzv. Tetřeví oblast Trojačka o celkové rozloze 270 ha. Členové patronátní skupiny zpracovali pro tuto oblast plán péče, z něhož vyplývá, že pro vytvoření a udržení tetřevího biotopu je nutné výrazné prosvětlení porostů s cílovým zastoupením 100–120 stromů/ha, podpora pionýrských a bobulonosných druhů dřevin a jedle, výrazné snížení černé a spárkaté zvěře a rozšíření tetřeví oblasti na rozlohu 680 ha.

Členové patronátní skupiny se zapojují i do správních řízení vedených správou CHKO Beskydy, jejichž předmětem je zejména ochra- na ptáků, ale i dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Každoročně probíhá v IBA Beskydy monito- ring sov, zaměřený především na puštíka běla- vého, sýce rousného a kulíška nejmenšího. Už čtvrtým rokem je na ekofarmě v Muchovicích pod Lysou horou organizována monitorovací akce známá pod názvem „Beskydské houkání“, která se těší rostoucímu zájmu ornitologů. V roce 2014 a 2015 byla akce podpořena malým členským grantem ČSO a účastnilo se jí kolem dvaceti ornitologů z různých koutů republiky. V letech 2012 a 2013 se členové patronátní skupiny spolu se sdružením TYTO věnovali podpoře hnízdění sýce rousného. Během projektu bylo vyvěšeno 270 budek a zmapovány desítky stromů s dutinami.
V IBA Beskydy probíhá také tzv. celobes- kydské sčítání chřástalů, které je organizováno Českým svazem ochránců přírody, místní základní organizací Orchidea Valašsko, a Správou CHKO Beskydy. Do mapování se kromě ornitologů, pracovníků CHKO Beskydy, zapojují také dobrovolní strážci CHKO a v posledních letech také běžní obča- né. Mapování získává na popularitě zvláště mezi veřejností a každoročně se daří pokrýt stále větší území. Informace o mapování a výsledky akce jsou zveřejňovány na strán- kách www.valasskakrajina.cz. V roce 2014 byl dále zahájen výzkum lejska malého pomocí značení barevnými kroužky a v tomtéž roce se podařilo odchytit celkem 21 ptáků. Cílem výzkumu je zjistit především věrnost ptáků hnízdišti a také získat informace o zimovištích a tahových cestách. Od roku 2015 bude barevné značení probíhat také u strakapouda bělohřbetého a datlíka tříprstého.
Každoročně je na třech místech organizo- váno členy patronátní skupiny Vítání ptačího zpěvu s účastí celkem 60–90 osob a během roku proběhne i několik přednášek, nejčas- těji pro školy.
V roce 2014 byla za pomoci dobrovolní- ků vysázena 200 m dlouhá mez pro ptáky, tvořená především trnitými keři, zejména hlohem, trnkou nebo růží šípkovou. Celkem bylo vysázeno 670 keřů. Na výsadbu meze byly získány finanční prostředky z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Akce a projekty v Ptačí oblasti Beskydy jsou tedy pestré a úspěšné, a to díky působení mnoha ornitologů a také dobrovolníků. Naproti tomu v Ptačí oblasti Horní Vsacko bohužel dobrovolní spolupracovníci prak- ticky chybí a nikdo se území dlouhodobě nevěnuje. Přitom je tato ptačí oblast nejen ornitologicky zajímavá, ale zároveň se jedná o nádherné území s jedinečnou valašskou krajinou.

autor:Daniel Křenek