Krutihlav obecný
Reklamy
Drozd brávník
Lelek lesní
www.nasiptaci.info
Reklamy

Krutihlav obecný má palearktický typ rozšíření. Ve výše popsané zoogeografické oblasti se vyskytuje v pásu pokrývajícím téměř celou Evropu, pokračujícím k východu středem Asie a končícím až Japonskem a ostrovem Sachalin. V řadě zemí západní Evropy začal tento druh počátkem 20. století silně ubývat. Jde o trend, který je datován již od první poloviny 19. století z britských ostrovů, kde dnes hnízdí jen ojedinělé páry. Následně pokračoval pokles populace v dalších zemích západní a severní Evropy a stejným způsobem postihnul i Evropu jižní a střední. Pouze na východě Evropy se zdají být jeho počty stabilní. Celkově je hodnocena evropská populace krutihlava obecného jako ubývající (Šťastný et al., 2006).

Vývoj naší populace v podstatě sleduje stejný, i když ne tak dramatický scénář, jako u několika dalších druhů vázaných na stejný typ krajiny. Krutihlav obývá otevřenou extenzivně zemědělsky využívanou krajinu, ve které jsou remízky a skupiny stromů, ostrůvky listnatých nebo smíšených lesů, okraje hájů, u nichž se pole střídají s loukami, staré ovocné sady a zahrady – zkrátka biotopy, které mu poskytují dostatek potravy a hnízdních možností v podobě stromových dutin. S úbytkem těchto biotopů mizí krutihlav, ale i např. mandelík hajní (Coracias garrulus) nebo dudek chocholatý (Upupa epops).

Snižování početnosti krutihlavů u nás vedlo k jeho zařazení do kategorie zranitelný druh Červeného seznamu s tím, že jeho populace byla v letech 2001–2003 odhadována na 2 000–4 000 párů (Šťastný et al., 2006).

Popis a způsob života

Krutihlav je jako jediný z datlovitých tažný. Naši ptáci zimují v Africe mezi Saharou a rovníkem a ojediněle také ve Středomoří. Na zimoviště táhnou koncem srpna a začátkem září především jižním a jihozápadním směrem. Středozemní moře oblétají přes Pyrenejský a Balkánský poloostrov, částečně pak přes Itálii a Maltu (Cepák et al., 2008). Do střední Evropy se vracejí většinou v první polovině dubna.

Díky krycímu zbarvení je krutihlav velice nenápadný pták, který se v přírodě obtížně hledá. Velikostí připomíná vrabce, ale je delší a celkově šedohnědý. Svrchní část těla je hnědě popelavá s náznakem vlnek a tmavších a světlejších skvrnek, spodina těla je bílá s řídkými tříhrannými skvrnami. Hrdlo je bledě žluté, příčně proužkované, za okem se táhne tmavá páska. Na rozdíl od datlovitých nešplhá po kmeni a potravu nevyklovává ze dřeva. Často sedí podélně na silnějších větvích a zjara ho prozradí hlas připomínající opakované naříkavé kje-kje-kje …

Kroužkovatelům je známo neobvyklé chování chyceného ptáka, které může nezkušeného člověka i polekat. Krutihlav protáhne celé tělo včetně krku, čepýří peří na hlavě, roztahuje ocas, oči má přimhouřené a velice pomalu otáčí hlavou napřed na jednu a pak na druhou stranu. Skoro by se zdálo, že tak otočí hlavu několikrát dokola. Z živého ptáka se tak stává podivná mechanicky se pohybující hračka.

Hnízdění a péče o mláďata

Páry jsou tvořeny u krutihlava hned po příletu ze zimoviště. Následuje výběr hnízdní dutiny, při které není přesně známa role samce a samice. Tok je složitý a provází ho rituál, kdy samec čepýří peří na hlavě, otáčí pomalu hlavu, otvírá zobák a ozývá se, samice pak dává najevo své rozčilení přikrčeným postojem, spuštěnými křídly a podivnými rychlými pohyby. Hnízdo bývá umístěno na stromech v přirozených dutinách po vyhnilých větvích nebo v puklinách, případně v dutinách vydlabaných strakapoudem velkým, datlem nebo žlunou zelenou.

Vejce jsou snášena od půlky května v jednodenních intervalech přímo na dno hnízdní dutiny bez jakékoli výstelky. Známé jsou případy, kdy krutihlav obsadí dutinu s cizí snůškou, kterou zničí. Vejce jsou čistě bílá, bývá jich nejčastěji 8–11 a sezení začíná těsně před ukončením snůšky. Po dobu 12–14 dnů se na nich střídají oba rodiče. Při sezení se nedají vyrušit. Když se k nim přiblíží vetřelec, syčí, kroutí hlavou a zvedají peří na temeni. Mláďata se líhnou současně a krmena jsou po následující tři týdny. Vyvedena jsou až jako vzletná a následně jsou ještě jeden až dva týdny dokrmována. Krutihlavi hnízdí jen jednou v roce a pohlavní dospělosti dosahují v 2. kalendářním roce života (Hudec a kol., 2005).

Význam a potrava

Krutihlav se často pohybuje po obnažené zemi s nízkou vegetací, kde hledá mravence. Jejich larvy i dospělí mravenci mohou být někdy výhradním druhem potravy krutihlava. Popis jejich lovu je uveden už v publikaci z roku 1895: „Zvláštního tvaru jest jazyk daleko vyplazitelný, který jest vzadu okrouhlý a červovitý a vybíhá v rohovitou špičku. Jest přiměřen potravě ptáka tohoto, jež záleží hlavně v mravencích; těch totiž nechytá zobákem, nýbrž na jazyk, jejž za tím účelem strká do děr, ve kterých jsou mravenci, a když podrážděný hmyz zakousne se do domnělého červa nebo uvázne na lepkavém hlenu, polyká jej.“ Krutihlav může lovit i brouky, dvoukřídlé, pavoukovce nebo i hlemýždě. Ani s přihlédnutím k jeho trofické specializaci nelze krutihlava označit jako škodlivého. Naopak. Vzhledem k tomu, že se jedná o silně ohrožený druh, by se měl chránit všemi dostupnými prostředky.

Ochrana

Běžnou možností ochrany je vyvěšování budek. Krutihlav velikostí odpovídá menšímu špačkovi, a proto se pro něj dají využít běžné špačníky s rozměrem dna alespoň 15×15 cm, s okrouhlým nebo kulatým vletovým otvorem o průměru cca 34–45 mm, kdy hloubka hnízdní dutiny je nejméně 25–30 cm. Budky se vyvěšují na kraje listnatých lesů, do parků nebo remízků.

Drozd brávník
Lelek lesní
Reklamy
Send this to a friend