Foto příspěvky
Články a zajímavosti
Block headerBlock content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Nevíte o chocholouších?

V posledních padesáti letech jsme svědky úbytku chocholoušů obecných z celého území České republiky. Aktuální odhady  početnosti hovoří o posledních několika stovkách hnízdí- cích párů. Poněkud lepší situace zůstává pouze v nížinách Jihomoravského kraje v návaznosti na dosud stabilní populace v panonské oblasti. Ústup chocholoušů z vesnic a volné zemědělské krajiny začal již během 50. let minulého století. Životaschopné populace se udržely pouze ve měs- tech na otevřených plochách s řídkým bylinným pokryvem (nádraží, staveniště apod.). S koncem masivní výstavby panelových sídlišť před  dva- ceti lety došlo k dalšímu úbytku a chocholouši dnes  postupně  mizí i z  městského prostředí. Posledními refugii, kde je lze alespoň v někte- rých městech pravidelně zastihnout,  zůstávají parkoviště nákupních center na periferiích. Navzdory patrně  pokračujícímu  úbytku  cho- choloušů se v poslední době začala objevovat zajímavá pozorování těchto ptáků z vesnického prostředí.  Jan  Křivský zdokumentoval  pravidelné hnízdění jednoho až dvou párů u areálu zemědělského družstva na Kutnohorsku.

Podle Martina Paclíka hnízdí od roku 2006 pravidel- ně  jeden až  dva páry chocholoušů  u kravína v obci Dolany na  Pardubicku.  A nejméně od roku  2005  se  datuje  stálý  výskyt u  země- dělského  družstva  ve Vysoké nad  Labem na Královéhradecku; např. 7. 2. 2009 jsem zde sám pozoroval 11 jedinců.

Není  vyloučeno, že  tyto  záznamy  odrážejí postupné  znovu osídlování venkovské  krajiny tímto druhem. K odpovědi na  otázku,  zda  je tomu opravdu tak, nebo chocholouši na vesnicích pouze unikali pozornosti, je třeba dalších údajů. Proto bych chtěl vyzvat všechny ornitology, aby věnovali výskytu chocholoušů pozornost.